06-42 11 11 37 info@360webdesign.nl

Privacy beleid

Gebruik van informatie, gegevensbescherming en internet privacy

360webdesign streeft ernaar om de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van haar website zoveel mogelijk te waarborgen. De veiligheid van informatie die via internet wordt overgebracht kan echter niet worden gegarandeerd. In de volgende paragrafen vindt je een algemene beschrijving van het soort informatie dat op 360webdesign -websites worden verzameld en van de manier waarop 360webdesign daarvan gebruikt maakt.

Persoonsgegevens

360webdesign verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere informatie uitsluitend als deze op vrijwillige basis op de website aan 360webdesign is doorgegeven. 360webdesign of de bedrijven waarmee 360webdesign samenwerkt, verwerken de persoonsgegevens die jij hebt verschaft om het niveau van de dienstverlening en de inhoud van de website te verbeteren, bijvoorbeeld om het materiaal op de website te updaten, om jou de informatie te verschaffen waarom jij hebt gevraagd, om jouw mening over onze diensten te vragen en in het algemeen voor interne doeleinden.

Conform de geldende wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (in Nederland is dat de Wet bescherming persoonsgegevens), kan het zijn dat je er recht op hebt om van 360webdesign (de verantwoordelijke) een uitdraai te ontvangen van de gegevens die wij over jou hebben en eventuele onnauwkeurigheden in die gegevens te laten verbeteren.

Andere gegevens

Ten behoeve van intern beheer en statistiek kan 360webdesign daarnaast ook niet tot natuurlijke personen herleidbare informatie verwerken, zoals het aantal bezoeken aan onze websites, het aantal bezoekers aan elke pagina van onze websites en de IP-adressen van de internet service providers van onze bezoekers. Wij gebruiken deze informatie, die anoniem blijft, om inzicht te krijgen in de manier waarop onze bezoekers gebruikmaken van onze websites, zodat wij die websites kunnen verbeteren. Wij kunnen die informatie ook delen met andere 360webdesign bedrijven. Bij dit proces worden geen persoonsgegevens vrijgegeven aan derden.

Het gebruik van IP-adressen

Een Internet Protocol (IP) adres is een groep cijfers die automatisch wordt toegekend aan jouw computer telkens wanneer je inlogt bij jouw internet service provider of via het local area network (LAN) of wide area network (WAN) van jouw organisatie. Webservers identificeren jouw computer automatisch op basis van het IP-adres dat er, terwijl je online was, aan is toegekend.

360webdesign kan IP-adressen verzamelen voor de systeemadministratie en om het gebruik van onze websites te controleren. Wij koppelen het IP-adres van een gebruiker niet aan informatie die herleidbaar is tot een gebruiker. Dit betekent dat elke bezoek van een gebruiker wordt geregistreerd, maar dat die gebruiker voor ons anoniem blijft. Wij kunnen echter IP-adressen gebruiken voor het identificeren van gebruikers van onze site als wij dit noodzakelijk achten om naleving van de voorwaarden die gelden voor het gebruik van onze website af te dwingen of om onze dienstverlening, onze site of andere gebruikers te beschermen.

Links naar andere websites

Als service aan onze gebruikers, kunnen 360webdesign-websites links bevatten naar andere websites van 360webdesign en naar websites van derden, over wie 360webdesign geen controle uitoefent. Het hier beschreven privacybeleid is niet van toepassing op die sites. Controleer altijd zelf welk recht, gebruikersvoorwaarden en privacy beleid daarop van toepassing is.

Cookies

360webdesign kan een “cookie” in de harde schijf van jouw computer plaatsen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die ons informatie geven over het aantal malen dat iemand onze site bezoekt en over wat hij tijdens die bezoeken doet. Cookies zelf bevatten geen persoonsgegevens, maar als je ons dergelijke informatie verschaft, bijvoorbeeld door je bij ons te registreren, dan kunnen deze persoonsgegevens gekoppeld worden aan de in het cookie opgeslagen gegevens.

Beveiliging

360webdesign werkt met beveiligde gegevensnetwerken die beschermd worden door firewall- en wachtwoordbescherming. 360webdesign treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen. 360webdesign heeft daartoe veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om te proberen bescherming te bieden tegen verlies, misbruik en verandering van jouw gebruikersgegevens die in ons bezit zijn.

Behoudens de onderstaande uitzonderingen, hebben uitsluitend geautoriseerde medewerkers toegang tot de informatie die je ons verschaft. Bovendien gelden strenge regels voor de medewerkers van 360webdesign die toegang hebben tot de databases waar gebruikersinformatie is opgeslagen of tot de servers die onze diensten hosten. Hoewel wij niet kunnen garanderen dat verlies, misbruik of verandering van gegevens niet voor zal komen, doen wij er in redelijkheid alles aan om dit te voorkomen.

Het delen van persoonsgegevens met derden

360webdesign zal voor geen enkel doel persoonsgegevens verkopen of verhuren aan derden. Onder de navolgende omstandigheden kan 360webdesign echter wel besluiten om jouw persoonsgegevens vrij te geven aan derden:

1. soms wordt gebruik gemaakt van zorgvuldig geselecteerde derden om aan 360webdesign ondersteunende diensten te verlenen in verband met onze websites. 360webdesign kan deze partijen van tijd tot tijd toegang geven tot jouw persoonsgegevens om hen in staat te stellen die diensten aan 360webdesign te verlenen. 360webdesign verzekert  dat alle bedrijven die dergelijke ondersteunende diensten verlenen door 360webdesign worden verplicht om te voldoen aan dezelfde hoge standaard op het gebied van bescherming van persoonsgegevens;

2. als wij redenen hebben om te geloven dat het bekendmaken van persoonsgegevens noodzakelijk is om iemand te identificeren, met iemand contact op te nemen of een juridische procedure te starten tegen iemand die 360webdesign schade berokkent, heeft berokkend of dreigt te berokkenen, of anderszins inbreuk maakt of dreigt te maken op de rechten van 360webdesign of wanneer jegens jou of jegens derden onrechtmatig wordt gehandeld ; of

3. wanneer de wet dit vereist of op verzoek van politie en/of justitie in verband met een onderzoek naar een misdrijf of van burgerlijke of administratieve organen in verband met een aanhangige civiele zaak of een administratief onderzoek, een en ander conform de wet.

Wijzigingen

Indien 360webdesign het nodig acht, kan zij haar privacybeleid wijzigen. Alle veranderingen in dit privacybeleid zullen terstond via deze pagina worden doorgegeven.
Wanneer je vragen hebt over ons privacy-beleid kun je contact met ons opnemen via info@360webdesign.nl. Je kunt een kopie opvragen van de informatie die wij over jou hebben of je kunt jouw toestemming aan ons om jouw informatie te gebruiken voor de hierboven aangegeven doeleinden te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen op info@360webdesign.nl.

360webdesign. ©2012 – 2018. Alle rechten voorbehouden.