Algemene Voorwaarden 360 Webdesign & Iconomic 1 juli 2022

Artikel 1 Identiteit

Wij zijn ‘360webdesign’ of ‘Iconomic’ (maar de meeste mensen zeggen ‘360’, wij vanaf hier ook).

Ons bezoek adres is:

Haaksbergerstraat 67
7554 PA Hengelo (ov)

Het postadres is:

Jan Steenstraat 14
7556 GC Hengelo (ov)

KvK-nummer: 58950532
BTW-nummer: NL001653929B41

Artikel 2 Definities

1 360webdesign & Iconomic: Dat zijn wij. U mag ons ook 360 noemen.
2 Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die om wat voor reden dan ook
vanuit zijn beroep of bedrijf een overeen aangaat met 360 of Iconomic. Deze wordt
hieronder ook wel ‘opdrachtgever’ genoemd.
3 Producten: Alle diensten en goederen die door 360 of Iconomic worden gemaakt,
geleverd en verkocht.
4 Diensten: Alle diensten die 360 of Iconomic via de website en in nader overleg aanbiedt.
5 De website(s): De websites en/of handelsnamen die samen of afzonderlijk
door 360 of Iconomic beheerd worden en door ons zijn ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel.

Artikel 3 Toepasselijkheid

1 Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op en onderdeel
van elk aanbod van 360 of Iconomic en op elke overeenkomst tussen u en ons.
2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden
gelden voor bepaalde producten en diensten. Dat geven we dan natuurlijk
wel netjes aan. Zijn er verschillen tussen de algemene en aanvullende
voorwaarden? Dan kunt u uitgaan van de aanvullingen. Tenzij we
nadrukkelijk anders aangeven.
3 De klant kan alleen van een of meerdere bepalingen afwijken wanneer we
het hier allebei mee eens zijn. Dat zetten we dan ook meteen even zwart op
wit (daar valt ook mail onder) Wel zo handig.
4 De Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. Tenzij we
nadrukkelijk aangeven dat dit wel zo is.
5 360 & Iconomic mag op ieder moment de Algemene Voorwaarden wijzigen of
aanvullen voor toekomstige bestellingen. Natuurlijk laten we u dit binnen
een redelijke termijn weten, dat vinden we wel zo netjes. De gewijzigde
voorwaarden zijn bindend vanaf de datum die wij aangeven.
6 Wilt u de Algemene Voorwaarden nog eens rustig nalezen? Dat snappen
we. Daarom kunt u ze altijd gratis opvragen. Stuur daarvoor een mail naar
info@360webdesign.nl of klik op de link in de fouter van onze website.

Artikel 4 Offertes en aanbiedingen

1 Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Behalve als we in de
offerte een termijn voor aanvaarding hebben gezet. Een offerte of
aanbieding vervalt automatisch. Ondertekent u de offerte niet binnen 30
dagen? Ook dan vervalt deze. Een offerte is eenmalig. Voor toekomstige
overeenkomsten kunt u dus niet uitgaan van dezelfde afspraken.
2 Staan er fouten in de offerte als gevolg van een vergissing of verschrijving,
dan kunt u ons daar niet op vastpinnen. Mensen maken nou eenmaal
fouten.
3 Alle prijzen in een offerte of aanbieding zijn exclusief BTW. Ook andere
heffingen van overheidswege en de kosten die bovenop de offerte komen
vallen hierbuiten. Daarmee bedoelen we dus ook reis-, verzend- en
administratiekosten: die staan er niet in. Tenzij we anders aangeven.
4 Gaat u niet met alle onderdelen in de offerte akkoord? Dan hebben we geen
overeenkomst. Tenzij we aangeven dat dat wel zo is. In goed overleg is er
veel mogelijk.
5 Wij nemen een opdracht pas in behandeling na aanbetaling van 40% van
de totale kosten zoals aangegeven op de door opdrachtgever getekende
offerte.
6 Facturering van een ontwerp en door 360 te bestellen promotiematerialen
vindt bij opdracht plaats. Facturering van onderhoudskosten, hosting en
domeinnaam gebeurt per jaar vooraf. Overige kosten gemaakt door 360 & Iconomic
worden volgens afspraken gefactureerd.
7 Na de laatste facturatie wordt de afgenomen dienst als volledig beschouwd
en worden verdere veranderingen niet meer kosteloos uitgevoerd.
8 Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum
te geschieden, op de door 360 of Iconomic aan te geven wijze in de valuta waarin is
gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de
betalingsverplichting niet op.
9 De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de
opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening
van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een
volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de
partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de
offerte ondertekend heeft en/of dit op rechtmatige wijze digitaal bevestigd
heeft.

Artikel 5 Levering: termijnen, uitvoering en wijziging

1 We doen er alles aan om altijd binnen de afgesproken termijnen te
leveren. Soms lukt dit helaas niet. De termijnen die wij in de overeenkomst
afgesproken hebben, zijn dan ook vrijblijvend. Kunnen we hier niet aan
voldoen? Dan geeft dit u niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Als
we denken dat we de leveringstermijn niet halen, laten we dit u natuurlijk zo
snel mogelijk weten en gaan we samen op zoek naar een redelijke
oplossing.

Artikel 6 Domeinnamen + hosting

1 Voor aanvragen van domeinnamen en hostingpakketten moet vooraf
worden betaald, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Zodra de
kosten voor het aanvragen van een domeinnaam en hosting zijn voldaan
worden deze bij de hostingprovider aangevraagd.
2 De jaarlijkse facturatie van hosting en domeinnamen vindt plaats op de
ingangsdatum waarop de domeinnaam en hosting is aangevraagd, tenzij
we schriftelijk ander zijn overeengekomen.
3 Indien de financiële verplichtingen niet worden nagekomen, zal de
domeinnaam niet worden verlengd en zal deze komen te vervallen waarna
deze gedurende 40 dagen in quarantaine geplaatst wordt. De kosten die
gepaard gaan met het ongedaan maken hiervan komen voor rekening van
de opdrachtgever.
4 Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben
een opzegtermijn van 2 maanden. Deze contracten hebben een looptijd
van 1 jaar en worden na het verstrijken van de looptijd elk jaar stilzwijgend
verlengd. Deze moet schriftelijk worden opgezegd.

Artikel 7 Verplichtingen van de opdrachtgever

1 U draagt zorg voor de tijdige aanlevering van het materiaal.
Onder ‘materiaal’ verstaan wij teksten, foto’s, logo’s, video’s en andere
gegevens die nodig zijn om onze producten op te kunnen leveren. Indien de
voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig
aan 360 of Iconomic zijn verstrekt, heeft 360 of Iconomic het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende
extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
2 Wij zijn vaak trots op wat wij maken, daarom willen we soms ons werk laten
zien aan anderen. U geeft bij deze toestemming de uit uw opdracht
voortgekomen werken aan onze portfolio toe te voegen. Meestal zichtbaar
op onze site, soms op social media. Als het ergens anders is dan overleggen we dat eerst.

Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst

1 360 & Iconomic zal zich naar beste eer en kunnen inspannen de dienstverlening met
zorg uit te voeren zoals dat tussen partijen is afgesproken.
2 360 & Iconomic zal de afgenomen diensten opleveren binnen de in de afgesproken
termijn. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte
zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien opdrachtgever dit
nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplever termijn geheel
worden gefactureerd.

Artikel 9 Wijzigingen en meerwerk

1 Wanneer 360 & Iconomic op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden of andere
prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of boven de omvang van de
overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze
werkzaamheden of door opdrachtgever aan 360 & Iconomic worden vergoed volgens
de gebruikelijke tarieven van 360 & Iconomic.
2 Na ondertekening van de offerte en het goedkeuren van de opzet is het niet
mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

Artikel 10 Duur en beëindiging

1 360 & Iconomic heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel
buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken wanneer
u verplichtingen naar 360 of Iconomic niet nakomt of in strijd handelt met deze
algemene voorwaarden. 360 of Iconomic zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis
stellen, tenzij dat in alle redelijkheid niet van ons kan worden verlangd. De
verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de
buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 11 Copyright Intellectuele eigendom

1 Wat is dat dan, intellectueel eigendom? U kunt hierbij denken aan octrooi-,
auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, methoden en
concepten.
2 Als klant mag u geen gebruik maken van ons intellectuele eigendom. Dus
ook geen wijzigingen hierin aanbrengen.
3 Alle aan 360 & Iconomic verstrekte goederen (digitale of andere media) worden aan
u terug gegeven, wanneer u dat wenst.
4 Op de door 360 & Iconomic ontwikkelde promotiematerialen en foto’s, afbeeldingen,
teksten logo’s etc. berust copyright.
5 Tevens rust er copyright op het oorspronkelijk ontwikkelde design zoals o.a.
PSD, EPS of AI bestanden. Deze zijn niet te verkrijgen tenzij op verzoek van
opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen.
6 Mocht u van mening zijn dat wij uw copyright, patent, auteursrecht
schenden dan verzoeken wij u om ons hierover te informeren. U dient aan
ons aannemelijk te maken dat u de rechtmatige eigenaar/maker bent van
het materiaal welke wij op onze site of elders hebben geplaatst. Als mocht
blijken dat dit materiaal u wettelijk toebehoort dan voegen wij direct de
bronvermelding toe indien mogelijk of verwijderen het van onze site.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1 Hebt u onjuiste of onvolledige gegevens met ons gedeeld? Dan zijn wij niet
aansprakelijk als hierdoor schade ontstaat.
2 Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen nooit hoger dan de factuurwaarde van het deel van de bestelling waar we aansprakelijk voor zijn.
3 En onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan het door de verzekeraar
uitgekeerde bedrag in dat specifieke geval.
4 Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Bij indirecte schade kunt u
denken aan gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, handel of
contracten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5 Bent u zelf verzekerd tegen de schade die u heeft opgelopen? Dan zijn wij
niet aansprakelijk.
6 Hebben wij de schade met opzet veroorzaakt of zijn we bewust
onvoorzichtig geweest? Dan zijn wij wel aansprakelijk voor schade.
7 Vanaf het moment dat wij de producten en diensten geleverd hebben,
loopt 360 & Iconomic geen risico meer. Het risico is vanaf dat moment voor u.

Artikel 13 Derden

1 360 & Iconomic is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders
of content leveranciers derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden
zonder kennisgeving door 360 & Iconomic doorgevoerd, tenzij anders is gemeld in de
offerte.
2 360 & Iconomic en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de
overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele
wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan
ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons
geleverde of ter beschikkinggestelde producten of diensten, tenzij een
dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
3 De aansprakelijkheid van 360 & Iconomic zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan
opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag of nog in rekening te brengen
bedrag.

Artikel 14 Overmacht

1 In het geval van overmacht hoeven wij ons niet aan onze verplichtingen te
houden naar u toe. Dit mogen we zolang er sprake van overmacht is.
2 Wat verstaan we precies onder overmacht? Elke van onze wil onafhankelijke
omstandigheid en/of onvoorzienbare omstandigheid waardoor het
nakomen van onze naar de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.
Dat is juridisch voor:
stakingen, ziekte onder personeel, brand, overstroming, waterschade
oorlogen en opstanden, export- en/of importbeperkingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of
verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment
niet beschikbaar zijn van de website en niet of niet-tijdige levering van
toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.
3 In geval van overmacht is 360 & Iconomic gerechtigd de overeenkomst als ontbonden
te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij
deswege tot schadeloosstelling verplicht zal zijn. 14.2 Onder overmacht om
aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de
overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
4 360 & Iconomic is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een
hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop 360 & Iconomic geen
invloed kan uitoefenen.

Artikel 15 Diverse bepalingen

1 Het is misschien een open deur, maar voor de zekerheid zetten we het nog
even zwart op wit: op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
2 We hopen niet dat het gebeurt, maar mocht er onenigheid ontstaan tussen
u en 360 & Iconomic op basis van een aanbieding of overeenkomst, dan wordt dit
geschil voorgelegd aan een rechter. Niet zomaar een rechter, maar de
bevoegde rechter van de plaats waar de statutaire zetel van 360 & Iconomic gevestigd
is. Dat is juridisch voor ons adres. Is er sprake van een dwingende
wetsbepaling waardoor er een andere rechter aangewezen wordt? Dan
wordt het aan die aangewezen rechter voorgelegd.
3 Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst
worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het
arrondissement waarin 360 & Iconomic gevestigd is.
4 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de
bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde
of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven
worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer
bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en)
en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
5 360 & Iconomic kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en
opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten
met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de
wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze
voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit
ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen
voor de reeds geleverde diensten.

6 360 & Iconomic heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten
gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
7 We hopen van niet, maar het kan gebeuren dat u in zwaar weer terecht
komt. Denk hierbij aan liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of
faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid
waardoor u niet langer vrijelijk over uw vermogen beschikt. In zo’n geval
mogen wij onze overeenkomst met u per direct opzeggen of een bestelling
of overeenkomst annuleren. Hierbij zijn wij niet verplicht om u te betalen of
een schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen. Onze vorderingen
op u zijn in zo’n geval onmiddellijk opeisbaar.
8 Annuleert u (gedeeltelijk) een overeenkomst? Dan brengen we u de
daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten in rekening. Hierbij hoort
ook de gereserveerde arbeidstijd.
9 Komt u niet of niet op tijd uw verplichtingen naar ons na? Dan komen
alle kosten die wij maken om het bedrag alsnog te krijgen voor uw
rekening. Ook de eventuele gerechtelijke kosten, als we hier bijvoorbeeld
een advocaat voor nodig hebben.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

1 Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere
verkregen documenten die betrekking hebben op de afgenomen diensten.
Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder nadrukkelijk
tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
2 De door 360 & Iconomic vervaardigde dienst(en), de website, domeinnaam of hosting,
zijn/is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde
vergoeding eigendom van 360 & Iconomic tenzij in samenspraak met de
opdrachtgever anders is overeengekomen.
3 Door 360 & Iconomic of anderen ontwikkelde code of programma’s blijven eigendom
van 360 & Iconomic. Design(s) en alle overige materialen/producten gebruikt in en/of
bij het tot stand komen van het project worden eigendom van de
opdrachtgever na betaling van de laatste factuur.

Artikel 17 Privacy bepalingen

1 Uw persoonsgegevens worden door 360 & Iconomic alleen gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. Deze
gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met
uw nadrukkelijk gevraagde en gegeven toestemming.
2 Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beelden
geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. 360 & Iconomic verstrekt deze informatie, naam,
adres, email adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw
toestemming.